Prøver

Esbjerg Realskole afslutter 9. og 10 årgang med folkeskolens prøver, FP9 og FP10.

Vi arbejder henimod, at alle på Esbjerg Realskole kan afslutte deres grundskole med folkeskolens prøver.

For elever i 9. årgang er aflæggelse af folkeskolens prøver obligatorisk og lovbestemt. Prøverne er sammensat af bundne prøver(B) og udtrukne prøver (U) (udtrækkes af ministeriet). Se skema nederst.

I enkelte tilfælde kan der gives fritagelse for prøve. Dette sker i samarbejde med forældre, faglærer, skolelederen og PPR.

Folkeskolens prøver i 10. årgang er frivillige, men vi forventer, at elever i 10. årgang går til folkeskolens 10. klasseprøve i de fag, de har fulgt gennem skoleåret. I 10. årgang er det dog også muligt at aflægge FP9 i nogle af fagene. Se skema nederst.

Tidspunkter for aflæggelser af prøver meddeles på intraen og via en info-folder. Desuden udsendes via forældre- og elevintra en pjece om praktiske oplysninger vedr. prøverne.

For at forberede eleverne til folkeskoleprøverne, har vi i løbet af 7. - 10. årgang terminsprøver 2 gange om året. Her prøves eleverne i skriftlig dansk, matematik, tysk og engelsk. I 7. årgang dog kun i dansk og matematik. Der afholdes også mundtlige årsprøver i slutningen af 8. årgang i fagene dansk og engelsk.

For yderligere information se linket https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183762

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse.

Prøver i 9. klasse (FP9)

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk

Bundne prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

B

B

Matematik

 

B

Engelsk

B

 

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

B

 

 

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik).

Prøvefag til udtræk

Mundtlig

Skriftlig

Engelsk

 

U

Tysk/fransk

U

U

Historie

U

 

Samfundsfag

U

 

Kristendomskundskab

U

 

Biologi

 

U

Geografi

 

U

Matematik

U

 

Idræt

U

 

Fysik/kemi

 

 

Prøver i 10. klasse (FP10)

Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge:

Prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

FP9 eller FP10

FP9 eller FP10

Matematik

FP10

FP9 eller FP10

Engelsk

FP9 eller FP10

FP10

Fysik/kemi

FP10

 

Tysk

FP10

FP10

Fransk

FP10

FP10

 Sidst opdateret: 18.08.2016