Forventninger til elever på Esbjerg Realskole

Når du og dine forældre har valgt Esbjerg Realskole, har I også valgt at omgås skolen og skolens ansatte og elever, som beskrevet i vores ordensregler og på en måde, der afspejles i skolens værdigrundlag (ansvar, tryghed og faglighed)

Det betyder, at vi bl.a. forventer at du:

  • tager hensyn og behandler andre, som du selv gerne vil behandles.
  • er et ordentligt menneske og taler ordentligt til alle.
  • har orden i dit arbejde, dvs. laver lektier – hver dag og afleverer opgaver til tiden.
  • binder dine bøger ind og behandler dem ordentligt, så snart du får dem udleveret.
  • møder til tiden.
  • benytter affaldsspande til dit affald både ude og inde
  • trækker med cykel eller knallert i skolegården. 

Ordensregler for Esbjerg Realskole

Esbjerg Realskole skal være rar og god skole for alle. Vi har alle et ansvar for, at Esbjerg Realskole er et sted, hvor alle kan føle sig godt tilpas. Det er vigtigt, at vi omgås hinanden med respekt, at vi taler ordentligt med og til hinanden, og at vi færdes på en måde, alle kan acceptere. Det gælder i alle forhold, hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen.

Vi tolererer IKKE mobning på Esbjerg Realskole (se trivselspolitik).

Derfor har vi vores ordensregler for elever, forventninger til elever og endelig en dukseordning til klasserne.

Esbjerg Realskole tilhører os alle. Vi skal derfor behandle bygninger, inventar og materialer med respekt.

Elever er pligtige til at erstatte den skade, de forvolder ved uagtsom omgang med skolens ejendele.

Elever i 8. – 10. klasse må forlade skolen i skoletiden.

Vandrehallen er ”stille”-område, hvor der bl.a. foregår skolearbejde

Udeordning i 0. – 4. kl. i alle frikvarterer. Inde-ophold i vandrehallen kan tillades, hvis der er tale om en ”stille”-aktivitet. Respekteres dette ikke, skal gangvagter sende eleverne ud og inde-ophold inddrages.

Eleverne i 5. – 10. kl. må opholde sig i klasselokalerne og vandrehal i frikvarterer. Denne ret kan inddrages. Ligeledes må eleverne opholde sig på gangarealer, dog ingen ”løb og leg”. I tilfælde af overtrædelse sendes elever ud.

Man må ikke løbe på gangene.

Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt.

Cykling/knallertkørsel i skolegård er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at ryge på skolen og skolens områder.

Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt.

Dette gælder også under lejrskoler, studieture og andre ture hvor skolen har ansvaret for eleverne.

I alle klasser skal der være en dukseordning.

Dukse har ansvaret for, at klassen er i orden, også efter sidste time (se opslag om dukseordning i klasselokalet). Det er lærerens ansvar, at elever forlader klasseværelset, så duksene kan begynde deres arbejde. Senest 10 min. efter endt skoledag skal klasseværelset forlades og elever må opholde sig i vandrehallen til de afhentes eller til deres bus kører.

Tilladelse til sneboldkastning i området øst for ”højen i skolegården”

Knive og våben må ikke medbringes i skoletiden.

Elevers medbragte mobiltelefoner skal være bortgemte og slukkede i undervisningstiden. Hvis elever i skoletiden skal i kontakt med forældre, må dette først ske efter kontakt med en voksen.

Misligholdes aftalen kan mobiltelefonen inddrages af læreren. Mobiltelefonen kan afhentes på kontoret samme dag – ved gentagne inddragelser (mere end 2 gange) udleveres telefonen til en forælder. Det kan hænde at telefonen først kan afhentes efter 1-2 dage afhængig af forseelsen jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975

Elever anvender egne bærbare PC-ere i undervisningstiden. Når lærere oplever, at PC-eren anvendes til andet end det påbudte af læreren, inddrages den og afleveres på kontoret. Eleven kan hente den efter endt skoledag. I tilfælde af misbrug flere end 2 gange kan PC-eren hentes af en forælder jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975

Skolen påtager sig intet ansvar for medbragte værdi-genstande (mobiltelefoner, pc-er, legetøj m.v.).

Skolen frasiger sig ethvert ansvar vedr. stjålne genstande.

Billede- og video-optagelser taget af elever, af elever og personaler i skoletiden, er ikke passende adfærd og det er forbudt. Når der er tale om krænkende billedmateriale, der anvendes i forbindelse med mobning og/eller drillerier kan der ske politianmeldelse.

Enhver henstilling, der gives af skolens personale – skal efterkommes.  

Hvis skolens ordensregler ikke overholdes, vil skolen altid ifølge ”Bekendtgørelse om fremme af god orden for folkeskolen” og finde passende løsninger. Se ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975

Esbjerg Realskole d. 2. september 2016