Evaluering af skolens samlede undervisning 

Ifølge Lov om Frie Grundskoler er skolen forpligtet på følgende:

§1b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jvf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen

Stk. 2.Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål, at eleven så vidt som muligt tilegner de kundskaber og de færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 

Læs om evaluering på Esbjerg Realskole her. 

 

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2016-2017

Esbjerg Realskoles værdier er faglighed, tryghed og ansvarlighed. Vi vil til gøre alt for at leve op til disse værdier, derfor er skolens fokusområde for undervisning altid på hvordan vi dygtiggør vores lærere, så deres undervisning flytter hver enkelt elev så meget, som er muligt i forhold til læring, kompetencer, færdigheder og dannelse.

I 2014-2015 fokuserer vi på anvendelsen af div. læringsmål, så det tydeliggøres for elever (og forældre) hvad der skal læres i de forskellige fag på de forskellige årgange. Dette arbejde fortsættes med i 2015-2016, hvor der arbejdes i et procesforløb med synlig læring og læringsmålsstyret undervisning.

I 2016-2017 fortsætter procesforløbet omkring synlig læring og læringsmålsstyret undervisning. Målet er, sammen med lærerne at finde en ”overlægger” som sætter rammerne for lærernes arbejde med læringsmålsstyret undervisning og synlighed. Der laves mundtlige evalueringer med lærerpersonalet undervejs i forløbet på baggrund af lærernes arbejde med læringsmålsstyret undervisning og synlig læring i praksis.

Formålet med lærerpersonalets arbejde med processen for målstyret undervisning og synlig læring i praksis i skoleårene 2015-2016 og 2016-2017 har været at finde en fælles forståelse for den bedst mulige måde, hvorpå de enkelte årgangsteam kan tilrettelægge målstyret undervisning og synlig læring i de forskellige fag.

Resultatet skal være en rød tråd gennem Esbjerg Realskole målstyrede undervisning og synlige læring, der kan evalueres på fra år til år og dermed bidrage til Esbjerg Realskole mål om at flytte hver enkelt elev maksimalt i forhold til færdigheder, kompetencer og dannelse. Det har været det pædagogiske fokus i indeværende skoleår, ligesom i året forinden.

Lærerpersonalet har arbejdet med målstyret undervisning og synlig læring i løbet af skoleåret og tilbagemeldinger på bl.a. lærerrådsmøder har været af positiv karakter. Lærernes arbejde med den målstyrede undervisning og synlige læring i årets løb, har hjulpet dem med at fastholde fokus på målet for den(de) enkelte undervisningsforløb, men også hjulpet til at få et overblik over elevernes udbytte af delmål og slutmålet for det udvalgte undervisningsforløb. Ledelsen har også lært gennem drøftelse på lærerrådsmøder og andre møder med lærere, at arbejdet med at implementere større ændringer af arbejdsstile og –tilgange for i sidste ende at kunne flytte hver enkelt elev mest muligt i forhold til læring og dannelse. Der skal desuden afsættes mere tid til lærerne således, at der både på det individuelle plan og på det fælles niveau sammen findes lige præcis dén specifikke tilgang til læringsmålsstyret undervisning og synlig læring, som Esbjerg Realskole har og skal have som fælles udgangspunkt. 

Handleplan på baggrund af evalueringen for 2016-2017

 På baggrund af et turbulent år, hvor køb af nye skolebygninger og arbejdet i forbindelse hermed har overskygget det dybdegående forløb mht. vores pædagogiske fokuspunkt, har skolens ledelse besluttet fortsat at have fokus på målstyret undervisning og synlig læring i kommende skoleår 2017-2018.

Vores handleplan for kommende skoleår omfatter således det videre arbejde med målstyret undervisning og synlig læring, således at ledelsen i samarbejde med lærerne kan fastlægge proceduren og omfanget af arbejdet med målstyret undervisning og synlig læring som fælles udgangspunkt på Esbjerg Realskole, med et ene mål for øje at hver elev på Esbjerg Realskole får tilegnet sig mest muligt af de kundskaber og færdigheder som de maksimalt kan opnå, men som også følger af de fastsatte slutmål.

Evaluering af ovenstående handleplan skal ske i december 2017 og juni 2018.