Elevens alsidige udvikling.

På Esbjerg Realskole forbinder vi elevens alsidige udvikling med skolens værdier: tryghed, dialog og faglighed. Vi vil fremme elevens læring og udvikling med udgangspunkt i de fire følgende punkter: 

 • lysten til at lære
 • lære sammen med andre
 • mange måder at lære på
 • elevens sociale kompetencer

Skolens og dermed lærernes og pædagogernes arbejde med elevens alsidige udvikling og dannelse er ikke et endelig produkt, men en dynamisk proces, som hele tiden vil være i spil, når lærere og pædagoger er sammen med elever. Elevens alsidige udvikling er et vigtigt element i den almene dannelse i et og til et demokratisk samfund. Skolens personale arbejder ihærdigt og samvittighedsfuldt med de følgende delelementer, som ikke udgør en endelig liste over, hvad der er vigtigt for at styrke den alsidige udvikling. Lærernes brug af klasserumsledelse tjener også til at fremme elevens alsidige udvikling. 

Lysten til at lære:

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og har individuelle samtaler med eleverne. Samtalerne tjener til at give feedback og motivation for læring. Eleven føler sig hørt og kan få svar på eventuelle tvivlsspørgsmål. Samtalen skal skabe motivation og lyst tilfortsat læring.
 • Brug af AKT-lærere og pædagoger, som hjælper eleven med at udvikle sociale kompetencer, så eleven kan indgå i relationer og samarbejde med andre. AKT-lærerne har to funktioner: den forebyggende indsats, og de kan træde ind ved akutte opståede problemer. 
 • Lære sammen med andre:
 • To uger om året har skolen fordybelsesuge, hvor eleverne fungerer i et fællesskab og på tværs af klasserne. 
 • Elevrådet, hvor eleverne har medbestemmelse i forhold til skolens aktiviteter. Alle bliver set og hørt og ideer udveksles. Elevrådsformanden er medlem af skolens MiO.
 • Medbestemmelse gennem evaluering og individuelle samtaler
 • Gruppe - og projektarbejde bliver planlagt på tværs af sociale og faglige tilhørsforhold i klasserne, når det giver mening.
 • Parallellægning af fagene på årgangene i det omfang, der kan lade sig gøre. Lærerne kan derved bruge hinandens ressourcer, når der er behov for det. Desuden får eleverne et øget samarbejde og kendskab til de andre på årgangen.
 • Skolens madbod. Eleverne skal planlægge og samarbejde.
 • Lærer på forskellige måder:
 • Elevsamtaler, hvor den individuelle samtale danner grundlag for videre læring.
 • Niveaudelt undervisning på tværs af klasserne i udskoling, når emner og temaer kan kræve det og i det omfang, det kan lade sig gøre.
 • Differentiering i den daglig undervisning. 
 • Læringsstile.
 • Cooperative Learning.
 • Forventninger fra lærerne til eleverne bliver tydeliggjort.
 • Biblioteket har fysiske rammer, hvor der er et inspirerende læringsmiljø med bl.a. anmelderklub og konkurrencer
 • Læsning og adgang til biblioteket er vigtige redskaber i børns alsidige udvikling, hvor elever får  redskaber, som sikrer, at barnet får mulighed for at klare sig optimalt i samfundet.

På Esbjerg Realskole lægger vi desuden stor vægt på at øge elevernes sociale kompetencer. Der arbejdes med følgende tiltag sammen med eleverne: 

 • Den gode stol
 • ”Trin for trin” i samarbejde med pædagogerne
 • Legepatrulje i frikvartererne
 • Optræden til eksempelvis morgensang, forårskoncert og sidste skoledag.
 • Fremlæggelser af projekter
 • Læring i skolegården
 • Teater i børnehaveklasserne