Evaluering af Esbjerg Realskoles samlede undervisning 2017-2018


Ifølge Lov om Frie Grundskoler er skolen forpligtet på følgende:

§1b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jvf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen

Stk. 2.Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål, at eleven så vidt som muligt tilegner de kundskaber og de færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Esbjerg Realskoles dedikerede mål er at fremme arbejdet med læring, kompetencer, færdigheder og dannelse for hver enkelt elev, således at hver enkelt elevs potentiale kan udfolde sig maksimalt. Vi skal udfordre de dygtige elever, lige så vel som de elever, der har særlige behov for læringsstrategier så også deres læringspotentiale udnyttes og udfordres maksimalt.

Til dette arbejde retter Esbjerg Realskole sig bl.a. efter undervisningsministeriet udarbejdede ”Fælles Mål for undervisningen” i skolens fagrække.

Der henvises til Forenklede Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer#

På Esbjerg Realskole er der en stærk evalueringskultur, der starter i de yngste klasser og fortsætter op i gennem årgangene til de ældste klasser, som slutter skolegangen af med Folkeskolens Prøver i 9. klasse og 10. klasse. 

Når undervisning evalueres, er det med flere formål for øje. Dels for at afklare elevernes kunnen i de forskellige fag og dermed afdække om der er et behov for ekstra faglige indsatser (f.eks. læsekursus, specialundervisning, ændrede metoder…) Dels så lærerne har redskabet til at kunne evaluere sin egen undervisning, for at kunne yde en endnu bedre undervisning, til glæde for eleverne og deres muligheder for større læring. 

Vi anvender dels summative - dels formative evalueringsmetoder, som beskrives nærmere i det følgende afsnit.

De formative- og summative evalueringsmetoder danner baggrund for lærernes videre arbejde med den enkelte elev. Evalueringerne giver lærerne et godt arbejdsredskab til at se den enkelte elevs muligheder og udfordringer. Ved hjælp af evalueringer på forskellige niveauer korrigerer den enkelte lærer undervisningsindhold, -form og -metoder løbende. Eleverne skal have udfordringer, der er passende til deres faglige niveau – på den måde skabes et godt og givtigt undervisnings-flow og trygge elever, der vokser, når de kan honorere de faglige krav.

Lærerne på Esbjerg Realskole evaluerer den daglige undervisning bl.a. gennem iagttagelser, samtaler med elever, elevfremlæggelser og rette-arbejde knyttet til afleveringer i de forskellige fag. Lærerne har frihed til selv at vælge og benytte evalueringsmetoder f.eks. test og prøver i forbindelse med den daglige undervisning, fremlæggelser, porto folie, logbøger og elevsamtaler.

På baggrund af evalueringerne kan lærerne tage kontakt til vores ressourcecenter, hvis det skønnes nødvendigt, at der skal sættes ind med en ekstra indsats til en elev med det behov. Sammen med centrets leder besluttes det videre forløb for at kunne styrke elevens læring. Således tages der hånd om den enkelte elevs udfordringer. Lærerne kan også henvise elever til vores lektiecafé, som ellers er et frivilligt tilbud til elever. I lektiecaféen får elever hjælp til den daglige lektie, men også til andre skolemæssige opgaver, der ønskes hjælp til.

Lærere tilknyttet ressourcecenteret holder løbende møder med afdelingslederen Birgitte Schmidt, hvor deres arbejdsgange justeres og fornyes i henhold til nyeste viden. Birgitte Schmidt er løbende til konferencer og kurser vedr. de nyeste tiltag inden for centerets fagområder. Hun deler viden med centerets lærere og implementerer nye tiltag, således at elever løfter deres faglige niveau i forhold til tidligere standpunkter.

Udover lærernes daglige evalueringer – er der andre og mere systematiserede evalueringer, som benyttes af lærerne til at kunne tilrette undervisningen og de danner altid et udgangspunkt i samtale med forældre om deres barns læring. Det giver mulighed for at arbejde sammen med forældre om barnets udfordringer og behov. På den måde skaber skole og hjem den bedste grobund for læring hos deres barn.

Evalueringsredskaber

Udover de nedennævnte evalueringsredskaber benytter den enkelte lærer sig af redskaber, som de hver i sær finder relevante i deres arbejde med elevernes læring.

1)    Folkeskolens Prøver

Vi afholder Folkeskolens Prøver for 9. og 10. årgang. Herunder afleverer eleverne i 9. årgang en obligatorisk projektopgave. Eleverne i 10. kl. afleverer en OSO-opgave.

2)    Skole-hjemsamtaler

Alle forældre deltager i 2 årlige samtaler, hvor status af elevens faglige og sociale situation drøftes og hvor der sættes mål for fremtidig udvikling. Disse samtaler sker på baggrund af et samtaleark, som udfyldes af elever og forældre inden samtalen finder sted. Samtalearkene er udformet forskelligt alt efter klassetrin. De indeholder alle synspunkter og vurderinger på det faglige niveau og områder som arbejdsindsats, koncentration, samarbejde og trivsel. Samtalearkene justeres i samarbejde med lærerne og dette sker på forløb på lærerrådsmøder.

3)    Karaktergivning efter 7-trinsskalaen

Esbjerg Realskole giver karakterblade 2 gange om året i 7. – 10. årgang.

7. årgang får standpunktskarakterer 2 gange årligt, før jule- og sommerferien.

8. årgang får standpunktskarakterer 2 gange årligt.

1. standpunktskarakter gives ultimo november. Denne karakter danner sammen med en mundtlig evaluering mellem lærerteamet grundlaget for elevens uddannelsesparathed.

2. standpunktskarakter gives primo juni.

 

9. – 10. årgang får 1. standpunktskarakter ultimo november. Det er denne karakter, som benyttes til uddannelsesvurdering og søgning ind på ungdomsuddannelser til kommende skoleår.

2. standpunktskarakter finder sted umiddelbart før de skriftlige prøver primo maj.

 

Se nærmere om karaktergivning og 7-trinsskalaen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

 

4)   Termins- og årsprøver

Der afholdes skriftligetermins- og årsprøver i maj for 7. årgang i fagene dansk og matematik og for 8. årgangs vedkommende yderligere i engelsk og tysk.

Der afholdes mundtligeårsprøver ultimo juni for 8. årgang i 2 af fagene dansk og engelsk eller tysk.

Der afholdes skriftligeterminsprøver i november for 9. kl.  I oktober og marts afholdes terminsprøver for 10. årgang i fagene dansk, engelsk, tysk og matematik.

Vi arbejder i alle fag efter Folkeskolens ”ForenkledeFælles Mål”http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer#, så eleverne er parate til at aflægge Folkeskolens Prøver i 9. og 10. klasse.

 

5)   Test

Vi tester alle elever systematisk i matematik og dansk læsning og sprogforståelse via anerkendte testmaterialer og lærerbogsproducerede forslag til test. Se skema. Disse tests danner grundlag for den individuelle indsats over for elever, samt eventuelle indstillinger til specialundervisning.

Testene foregår i starten og slutningen af et skoleår.

Test-resultatet bliver drøftet med forældre til en skole-hjemsamtale.

Se nedenstående hvilke test der er på de forskellige årgange.

 

Årgang

Dansk Tests

Efterår

Forår

Matematik

0.

Bogstavprøve 1

X

X

 

 

KTI-test

 

 

 

1.

Bogstavprøve 2

X

 

Mat 1

 

Ordlæseprøve 1

X

 

 

 

Tekstlæseprøve 1

 

X

 

 

Sætningslæseprøve 1

 

X

 

 

Staveprøve 1

 

X

 

2.

Ordlæseprøve 2

X

(X)

Mat 2

 

Staveprøve 2

 

X

 

 

Tekstlæseprøve 2

 

X

 

 

Sætningslæseprøve 1

X

 

 

 

Sætningslæseprøve 2

 

X

 

3.

Sætningslæseprøve 2

X

 

Mat 3

 

Staveprøve 2

 

X

 

 

Tekstlæseprøve 3

 

X

 

4.

Tekstlæseprøve 4

 

 

Mat 4

 

ST4 eller

staveprøve 3

 

 

 

5.

Tekstlæseprøve 5 eller Læs 5

 

 

Mat 5

 

Staveprøve 5

 

 

 

6.

Tekstlæseprøve 6 eller TL 1

 

 

Mat 6

 

Staveprøve 6

 

 

 

7.

TL 2

 

 

Mat 7

 

Staveprøve 7

 

 

 

8.

TL 3

 

 

Mat 8

 

Staveprøve 8

 

 

 

9.

TL 4

 

 

Mat 9

 

Staveprøve 9

 

 

 

KTI-test (Kontrolleret Tegne-Iagttagelse) i 0. klasse er en vurdering af børns sprog og sprogforståelse

6)   Tilsynsførendes besøg

Esbjerg Realskoles tilsynsførende er Berit Søndergaard Larsen.

Skolens tilsynsførende besøger skolen mindst3 gange om året, besøgene er typisk af to dages varighed, hvor der enten besøges 0.-3.kl, 4.-6. kl. eller 7.-9. kl. Den tilsynsførende får til hver gang et skema over besøget i de forskellige klasser og primært sker besøgene i dansk, engelsk og matematiktimer. Derudover besøger den tilsynsførende også skolen, når der er fordybelsesuge og evt. andre spændende og anderledes tilrettelagte dage. 

Efter hvert enkelt besøg i klasserne, taler tilsynsførende med læreren om relevante forhold og oplevelser fra undervisningen. Desuden tager tilsynsførende sig tid til en samtale med skoleleder og/eller viceleder efter hver besøgsdag. Her drøftes relevante forhold fra den oplevede undervisning og hvad hun har hørt fra lærerne. Desuden hører hun her om, hvad der ellers arbejdes med i pædagogisk  og i ledelsesmæssigt regi.

Tilsynsførende udfærdiger herefter en tilsynsrapport, der omfatter en evaluering af skolens samlede undervisning, som hun har oplevet den.Tilsynsrapporten er tilgængelig på vores hjemmeside https://www.esbjergrealskole.dk/files/5915/2139/6628/Tilsynserklaering.pdf

 

Evaluering 2017-2018

Sammen med lærerpersonalet er der arbejdet med målstyret undervisning og synlig læring. På baggrund af drøftelser og tilkendegivelser fra lærernes praksis har det en helt klar effekt for elevernes læring, når lærerne er tydelige mht. plan, struktur og synlighed i forhold til læringsudbyttet/-formål for undervisningsforløb – dels på lektionsbasis – dels på længere undervisningsforløb. Elever har tydeligt givet udtryk  overfor lærere, at de er glade for forhåndsviden om, hvad de skal i gang med, hvad formålet med emnet og undervisningen er og sidst men ikke mindst en fokusering på hvilket resultat, der er kommet ud af undervisningsforløbet og evaluering af selvsamme. Lærerne har forskellige metoder, som de anvender overfor eleverne i forhold til den synlige læring, alt efter hvilket årgangstrin eleverne befinder sig på. 

Skolens samlede undervisning er evalueret af vores eksterne tilsynsførende Berit Søndergaard Larsen og afsluttet med offentliggørelsen af evalueringsrapporten på vores hjemmeside – se link https://www.esbjergrealskole.dk/files/5915/2139/6628/Tilsynserklaering.pdf

 

Handleplan for 2018-2019

I forhold til vores tilsynsførendes evaluering af vores samlede undervisning vil vi fortsat arbejde med styrkelse af den enkelte elevs læring. Målet for vores skoles virke er stadig at styrke den faglige indlæring hos eleverne maksimalt, hvilket betyder at lærere og pædagoger skal flytte den enkelte elev så langt som muligt læringsmæssigt, med udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer og faglige niveau. Vi skal samtidig arbejde intenst med elevers socialisering og dannelse.

I forhold til målstyret undervisning og synlig læring er det besluttet at fortsætte det gode arbejde fremadrettet. For at skabe ”best-praksis” ligger sparring og evaluering af metoderne dels i årgangsteams, dels i fagteams.

Vores 10. kl. team er i samarbejde med ledelsen startet op på en proces vedr. udvikling af vores 10. kl. tilbud. Arbejdet ligger primært i teamet, men med drøftelser sammen med ledelsen ind i mellem. Processen forventes afsluttet primo april, hvorefter det skal udbredes til at være gældende fra skoleåret 2019-2020

For yderligere at styrke vores skole som værdibaseret organisation med værdierne faglighed, ansvar og tryghed, har vi  startet en strategiproces for skolen i september 2018, som omfatter intenst arbejde i bestyrelse, ledelse, administration, hos TAP-erne og ikke mindst hos det pædagogiske personale. Vi arbejder sammen med et konsulentfirma (Flying Oktober), som hjælper, guider og leder processen. Processen forventes afsluttet i det tidlige forår 2019, hvor der her vil foreligge en 5 årsstrategiplan, som også omfatter det pædagogiske arbejde på Esbjerg Realskole. Resultatet af hele strategiprocessen vil komme alle elever til gode i form af endnu bedre læringsresultater – idet skolens pædagogiske personale bliver endnu mere skarpe på hver deres kompetenceområder. Personalet får dermed også en endnu bedre og bredere viden om, hvor og med hvem de kan finde sparring og supervision, hvis der er behov for dette . Samtidig vil der også være et fokus på udvikling af vores indsatsområder på IKT, AKT og specialundervisning. IKT, AKT og specialundervisningen er vigtige i skolens dagligdag og de giver hver i sær væsentlige bidrag hjælp til vores elevers læring.

Evaluering af ovenstående handleplan vil ske medio 2019.