Evaluering af Esbjerg Realskoles samlede undervisning 2019-2020

I løbet af skoleåret 2019-2020 har skolens ansatte arbejdet ihærdigt med udvalgte fokuspunkter i udviklings-/strategiprocessen med visionen ”Esbjerg Realskole – bedre tid skaber hele mennesker”. Flg. områder blev udvalgt i samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger.

På en pædagogisk weekend i oktober 2019 arbejdede skolens ansatte og bestyrelse med områderne

”Kollegial sparring og kompetenceudvikling”, ”Udvikling af fagligheden”, ”Mødevirksomhed”, Læringsrum”, ”Videndeling”, ”Fælles aktiviteter”, ”Ro i hverdagen”, ”Venskabsklasser”. Vi var delt op i 8 grupper, som havde hver deres fokuspunkt at arbejde med. I slutningen af weekenden havde vi kvalificeret indholdet i hvert fokusområde. Det gav personalet grobund for at kunne arbejde videre med områderne, for derved at kunne give fokuspunkterne ”liv”. Undervejs i skoleåret blev der samlet op på lærerrådsmøder, således andre udenfor gruppen kunne komme med indspark og input, som kunne blive en del af gruppen resultat.

I forhold til ”Mødevirksomhed” udarbejdede ledelsen, på baggrund af lærerønsker, en mødeplan indeholdende møder i klasse- og fagteam. Møderne afvikles primært om tirsdagen i løbet af to omgange: 1. del kl. 14.35-15.50, 2. del kl. 15.35-16.00. Herudover kræves dagsorden og referat til hvert møde. Ledelsen deltager diverse teammøder i det omfang det er muligt

Fokuspunktet ”Læringsrum” var vanskeligt at arbejde med. Dog har vi haft fokus på det fysiske læringsrum og oprettet ”stillerum”, hvor elever kan trække sig tilbage og arbejde i ro. Det giver også mulighed for at tilgodese de elever, der netop har brug for mere stilhed og ro, når de arbejder med de forskellige fag i løbet af skoledagen. Arbejdet med ”Det psykiske læringsrum” har vist sig at være svært at tilgå – men vi er på vej. Vi har meget fokus på elever, der har forskellige behov og vanskeligheder i de enkelte undervisningssituationer. Tolærerordninger og massiv støtte er taget i brug med det resultat, at læringen øges hos den enkelte elev og klassen som helhed.

Fokuspunktet ”Udvikling af fagligheden” og ”Videndeling” blev slået sammen. 

l udvikling af personalets af faglighed og videndeling samt samarbejde, blev der besluttet, i samarbejde med lærere og pædagoger, at anvende programmet Teams. For at dygtiggøre de ansatte i brugen af Teams, havde ledelsen annonceret flere kurser i løbet foråret. Det var vigtigt at alle kunne føle sig trygge og klædt på i forhold til at arbejde i Teams. 

Desværre ændrede Covid-19 pandemien i foråret pludselig vores vores ”set-up” i forhold til at alle ansatte skulle dygtiggøres i arbejdet med Teams og deres læring i forhold til hvad Teams indeholder og kan hjælpe med. Uden at have fået den nødvendige undervisning i Teams, blev hele personalet blev ”smidt ud” i onlineundervisning, teammøder over Teams osv. i foråret 2020, hvor skolerne blev lukket ned. Alle ansatte kastede sig ud i at prøve sig frem og heldigvis stod vores 5 IKT-medarbejder på pinde for at hjælpe i hvert henseende. Ved hjælp af ihærdigheden hos alle ansatte blev resultatet, at undervisning og diverse mødeaktiviteter fortsatte med stor kvalitet. Det er vi meget stolte af. I det hele taget blev året voldsomt præget af den igangværende pandemi. Vi er dog stolte af det kæmpe arbejde som skolens personale har leveret i det forgangne skoleår. Vi har opnået meget viden i forhold til brugen af Teams og programmets betydning i forhold til faglighed, videndeling og samarbejde. Desværre kunne arbejdet med ”Fælles aktiviteter” og ”Venskabsklasser” som tiltænkt – også pga. den igangværende pandemi ikke gennemføres tilstrækkeligt og med et ønsket resultat.

Skoleåret blev langt fra, som vi kunnet have ønsket os, men vi synes, vi er kommet i mål med mange af delmålene i de fokuspunkter, vi havde for skoleåret 2019-2020.

 

Handleplan 2020-2021

I kommende skoleår vil vi have flg. fokusområder i spil også set i lyset af hele Esbjerg Realskoles udviklings- og strategiplan med visionen ”Esbjerg Realskole – bedre tid skaber hele mennesker”:

”Kollegial sparring og kompetenceudvikling”, ”Udvikling af fagligheden og videndeling” igennem programmet ”Teams”. ”Team-performance” vil også være et fokuspunkt. Vi ønsker en stærk teamkultur og vil arbejde målrettet med den. Vi tror på, at jo stærkere teamkulturen er i vores organisation, jo bedre resultater vil vi opnå i udvikling af dels personalets faglighed, dels af elevernes faglighed. At vi sammen kan bringe den enkeltes elevs læring, faglighed og kompetencer så langt som muligt.