Ordensregler og forventninger til elever på Esbjerg Realskole

Når du og dine forældre har valgt Esbjerg Realskole, har I også valgt at omgås skolen og skolens ansatte og elever, som beskrevet i vores ordensregler og på en måde, der afspejles i skolens værdigrundlag faglighed, tryghed og dialog

Det betyder, at vi forventer at du overholder skolens ordensregler:

Esbjerg Realskole skal være rar og god skole for alle. Vi har alle et ansvar for, at Esbjerg Realskole er et sted, hvor alle kan føle sig godt tilpas. Man er et ordentligt menneske og taler ordentligt til alle. Det er vigtigt, at vi omgås hinanden med respekt, at vi taler ordentligt med og til hinanden, og at vi færdes på en måde, alle kan acceptere. Man tager hensyn og behandler andre, som man selv vil behandles. Det gælder i alle forhold, hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen. Vi tolerere ikke mobning på Esbjerg Realskole. Læs mere om trivsel under fanen:”Praktisk” – Trivsel”.

Man møder til tiden og har orden i sit arbejde, dvs. laver lektier – hver dag og afleverer opgaver til tiden. Man passer på de udleverede bøger og binder dem ind i bogbind.

Esbjerg Realskole tilhører os alle. Vi skal derfor behandle bygninger, inventar og materialer med respekt. Benytter affaldsspande både ude og inde til sit affald.

Elever er pligtige til at erstatte den skade, de forvolder ved uagtsom omgang med skolens ejendele. Aulaen og gangarealer er ”stille ”-områder i timerne, hvor der kan laves skolearbejde.

Udeordning i 0. – 4. kl. i alle frikvarterer. Når vejrforhold gør det umuligt at være ude, findes en fornuftig løsning, så der tillades inde ophold.

Eleverne i 5. – 10. kl. må opholde sig i klasselokalerne, aula og gangarealer i frikvarterer, når det foregår i ”god ro og orden”. I tilfælde af overtrædelse sendes elever ud og retten kan inddrages.

Elever i 8. – 10. klasse må forlade skolen i frikvarterne. Man må ikke løbe på gangene.
Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt. Cykling/knallertkørsel i skolegård er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at ryge eller indtage snus på skolen og skolens områder.
Alkohol, energidrikke og euforiserende stoffer er forbudt.
Dette gælder også under lejrskoler, studieture og andre ture hvor skolen har ansvaret for eleverne.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe og eller indtage fastfood, slik, chips, sodavand, energidrik, kage eller lignende på skolen, medmindre det er i forbindelse med feks fødselsdage eller arrangementer som er aftalt med klasselæreren. 

I alle klasser skal der være en dukseordning.
Dukse har ansvaret for, at klassen er i orden, også efter sidste time. Dukse-opgaverne hænger i hvert klasselokale 
– se tillægget nederst. Det er lærerens ansvar, at elever forlader klasseværelset, så duksene kan begynde deres arbejde. Senest 10 min. efter endt skoledag skal klasseværelset forlades og elever må opholde sig i aulaen til de afhentes eller til deres bus kører.

Tilladelse til sneboldkastning i skolegården v. Svendsgade. Aktuelt vil der blive markeret, hvor i skolegården sneboldkastning er tilladt.

Elevers medbragte mobiltelefoner skal være bortgemte og slukkede i undervisningstiden – derfor er der lavet en mobiladfærdspolitik i forbindelse med den digitale dannelse. Læs mere under fanebladet:  ”Praktiske””digitaldannelse”. Hvis elever i skoletiden skal i kontakt med forældre, må dette først ske efter kontakt med en voksen.

Misligholdes politikken kan mobiltelefonen inddrages af læreren. Mobiltelefonen kan afhentes på kontoret samme dag – ved gentagne inddragelser (mere end 2 gange) udleveres telefonen til en forælder. Det kan

hænde at telefonen først kan afhentes efter 1-2 dage afhængig af forseelsen jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” 

Elever anvender egne bærbare PC-ere i undervisningstiden fra 4. årgang. Når lærere oplever, at PC-en anvendes til andet end det påbudte af læreren, inddrages den og afleveres på kontoret. Eleven kan hente den efter endt skoledag. I tilfælde af misbrug flere end 2 gange kan PC-en hentes af en forælder jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

Skolen påtager sig intet ansvar for medbragte værdi-genstande (mobiltelefoner, pc-er, legetøj m.v.). Benyt gerne elevskabe til værdigenstande. Elevskabene 3. -10. kl. kan låses.

Billede- og video-optagelser taget af elever, af elever og personaler i skoletiden uden forudgående aftaler herom, er ikke passende adfærd og det er forbudt. Når der er tale om krænkende billedmateriale, der anvendes i forbindelse med mobning og/eller drillerier, kan der ske politianmeldelse.

Enhver henstilling, der gives af skolens personale – skal efterkommes.

Hvis skolens ordensregler ikke overholdes, vil skolen altid ifølge ”Bekendtgørelse om fremme af god orden for grundskolen” finde passende løsninger. Se ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i grundskolen

 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

Esbjerg Realskole d. 19. februar 2024